Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Strona główna

W poniedziałek 25 marca 2019 r. w sali A-22 o godz. 12.00 (ul. Dąbrowskiego 71) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Jolanta Kozak przedstawi główne tezy i wyniki rozprawy doktorskiej nt. "Usuwanie WWA ze ścieków podczas zmodyfikowanej reakcji Fentona". Opiekunem pracy jest prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła.

 


 

We wtorek 05.02.2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się zebranie naukowe Katedry, którego celem będą sprawozdania z realizacji badań statutowych Politechniki Częstochowskiej. 
Prelegenci: 
- dr inż. Elżbieta Sperczyńska " Usuwanie związków biogennych z cieczy osadowych", 
- dr inż. Ewa Bień "Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) w latach 2014-2020 w kontekście działań proekologicznych".

 


 

W poniedziałek 28.01.2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się zebranie naukowe Katedry, którego celem będą sprawozdania z realizacji badań statutowych Politechniki Częstochowskiej.
Prelegenci:
- dr inż. Agnieszka Popenda "Zmiany stężeń wybranych WWA podczas stabilizacji tlenowej osadów ściekowych",
- mgr Jolanta Kozak "Zastosowanie nadwęglanu sodu i nadsiarczanu sodu w reakcji foto-Fentona do utleniania zanieczyszczeń organicznych, w tym WWA",
- mgr Patrycja Sobczak "Opracowanie metody do kompleksowego oznaczania wybranych grup mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie".

 


 

W poniedziałek 07.01.2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się zebranie naukowe Katedry, którego celem będą sprawozdania z realizacji badań statutowych Politechniki Częstochowskiej.
Tematy wystąpień:
- "Degradacja ultradźwiękowa WWA" - prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła,
- "Usuwanie WWA wskutek adsorpcji i procesów biologicznych z wykorzystaniem adsorbentów i mikroorganizmów obecnych w osadach ściekowych i cieczach osadowych" - dr hab. inż. Ewa Wiśniowska.

 


 

W poniedziałek 10.12.2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się zebranie naukowe Katedry, którego celem będą sprawozdania z realizacji badań statutowych Politechniki Częstochowskiej. 
Tematy wystąpień: 
- "Analiza trendów zmian stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza w wybranych miejscowościach" - dr hab. Szymon Hoffman,
- "Wpływ kondycjonowania osadów ściekowych na ich mechaniczne odwadnianie" - dr inż. Beata Bień.

"Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - prelegent dr inż. Beata Karwowska
"Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - prelegent dr inż. Beata Karwowska
- "Zaawansowane utlenianie WWA w warunkach sorpcji" - dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. P.Cz.
Usuwanie związków fosforu z cieczy osadowych
W poniedziałek  22.01.2018 r.  o godz. 12.00 w sali seminaryjnej odbędzie się zebranie, którego przedmiotem będą sprawozdania z badań realizowanych w 2017 roku w ramach BS:
- "Odwadnianie osadów ściekowych w procesie filtracji ciśnieniowej" - dr inż. Beata Bień
- "Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - dr inż. Beata Karwowska
- "Zwiększanie podatności na biodegradację trudnobiodegradowalnych związków organicznych w ściekach przemysłowych przy pomocy zaawansowanych metod utleniania" - dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl