Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Koło naukowe

Koło Naukowe "AQUA" działa przy Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków od 2006 r.
Celem działalności koła naukowego "AQUA" jest:
· pogłębianie wiedzy w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków,
· kształtowanie umiejętności działania zespołowego w zakresie rozwiązywania
problemów naukowo-badawczych i technicznych.
Członkowie Koła uczestniczą w prowadzonych w katedrze pracach naukowo-badawczych, organizują wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, targach branżowych, uczestniczą w
seminariach naukowych oraz konferencjach. Członkami koła mogą być studenci wszystkich lat, kierunków i specjalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zainteresowani tematyką pracy Koła i deklarujący chęć realizacji jego zadań. Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Ewa Wiśniowska.
Spotkania Koła odbywają się w terminach ustalonych przez studentów z opiekunem. Informacje dotyczące spotkań zamieszczane są w gablocie umiejscowionej w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 69 (naprzeciwko sali 232). W ramach swojej działalności Koło zajmuje się:
1. Organizowaniem wyjazdów studyjnych do oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, innych zakładów zajmujących się działalnością w zakresie inżynierii środowiska.
2. Prowadzeniem badań naukowych w obszarach zainteresowania studentów.
3. Organizowaniem wyjazdów na konferencje naukowe oraz przygotowywaniem publikacji naukowych.
Serdecznie zapraszam do uczestniczenia w pracach Koła Naukowego "AQUA".

Opiekun Koła Naukowego
dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl