Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia produktów odpadowych w oczyszczaniu wody i ścieków

Kierownik: dr inż. Beata Bień

sala 40A; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dotyczące produktów odpadowych w oczyszczaniu wody i ścieków oraz prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. W ramach zajęć studenci poznają procesy: grawitacyjnego zagęszczania, kondycjonowania, odwadniania, stabilizacji tlenowej i beztlenowej. Pracownia wyposażona jest w: piec muflowy, suszarkę, cieplarki, wirówkę, zestaw do pomiaru czasu ssania kapilarnego (CSK), stanowiska do stabilizacji tlenowej i beztlenowej.

Pracownia technologii wody

Kierownik: dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz.

sala 75; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania wody do spożycia i wybranych celów przemysłowych: analiza fizyczno-chemiczna wody, ustalenie dawek reagentów: kwasu mineralnego solnego i siarkowego do dekarbonizacji wody, zmiękczanie wody metodami chemicznymi, sedymentacja zawiesin, ustalenie rodzaju sedymentującej zawiesiny, ilości zawiesin łatwo opadających i efektu klarowania wody przy założonej prędkości opadania, koagulacja wody, ustalenie dawki i rodzaju koagulanta i środka wspomagającego proces koagulacji, filtracja - analiza sitowa złoża filtracyjnego, zmiękczanie wody metodą jonitową, odżelazianie i odmanganianie wody, usuwanie zanieczyszczeń na węglu aktywnym, dezynfekcja wody, wyznaczenie zapotrzebowania chloru do dezynfekcji dla wody nie zawierającej amoniaku. Pracownia wyposażona jest w : koagulator, modele wymienników jonitowych, kolumny adsorpcyjne z granulowanym węglem aktywnym, filtr do odżelaziania i odmanganiania, suszarki, piec muflowy, spektrofotometr, mętnościomierz.

Pracownia zaawansowanych procesów utleniania

Kierownik: dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz.

sala 40E; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są badania dotyczące zastosowania procesu utleniania do oczyszczania wody oraz związane z oceną powstawania ubocznych produktów utleniania, głównie trihalometanów.

Pracownia komputerowa

Kierownik: dr inż. Rafał Jasiński

sala 226; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia dydaktyczne i prace prowadzone przez studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 10 stacji roboczych oraz drukarkę i ploter. Wszystkie komputery połączone do sieci internetowej. Komputery posiadają licencjonowane oprogramowanie, w tym: system operacyjny MS Windows XP, MS Office Prof., oraz specjalistyczne aplikacje, w tym, program Ekspert Osadu Czynnego, Bank Zanieczyszczeń Środowiska, EK-100, C-GEO, GEO-MAP. Pracownia jest dostępna dla studentów w wyznaczonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem pracowni lub pracownikiem, koordynującym pracę naukowe studentów.

Pracownia chemii

Kierownik: dr Beata Karwowska

sala D11; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni Chemii środowiska prowadzone są badania z zakresu chemii środowiska, podstawowych metod analitycznych jak i oznaczeń wykorzystywanych do określenia jakości wody. W pracowni znajdują się stanowiska do oznaczania: wyznaczania stałej szybkości reakcji chemicznej, wyznaczania stopnia i stałej dysocjacji słabych elektrolitów, kwasu szczawiowego metodą manganometryczną jak również wyznaczania krzywej miareczkowania w układzie mocny kwas / mocna zasada, słaby kwas / mocna zasada i słaba zasada mocny kwas. Ponadto prowadzone są badania własności fizyczno-chemicznych wody. Pracownia wyposażona jest w podstawową aparaturę i sprzęt pomiarowy.

Pracownia do hodowli mikroorganizmów

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kipigroch

sala 40B; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dotyczące tlenowych technologii oczyszczania ścieków jako określenia podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację metodą osadu czynnego jak również kontroli pracy biologicznej oczyszczalni ścieków na podstawie ciągłej hodowli mikroflory bakteryjnej tworzącej osad czynny, wyznaczania współczynników kinetycznych do równań Eckenfeldera opisujących kinetykę rozkładu związków organicznych w procesie osadu czynnego w reaktorze z pełnym wymieszaniem.

Pracownia dla przygotowania próbek do analiz

Kierownik: Marek Makuła

sala 40G i 40H; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są prace przygotowawcze próbek do analiz fizyczno-chemicznych. Pracownia wyposażona jest między innymi w dygestorium, piec muflowy, suszarkę, cieplarkę, łaźnię wodną, wytrząsarkę oraz zestaw do analizy sitowej.

Pracownia dyplomowa mikrozanieczyszczeń

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

sala 217; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni mikrozanieczyszczeń prowadzi się prace związane z przygotowaniem próbek środowiskowych do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli. Odpowiednia aparatura (wyparka próżniowa, aparat do zatężania ekstraktów w strumieniu azotu, komory SPE do oczyszczania próbek) pozwala na wyodrębnienie matrycy organicznej z pobranych materiałów oraz wyizolowanie badanych związków co umożliwia ich jakościowo-ilościową identyfikację chromatograficzną. W pracowni prowadzone są badania w ramach realizacji: projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prac doktorskich pracowników i doktorantów Katedry oraz prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Pracownia technologii wód przemysłowych i odpadowych

Kierownik: dr inż. Rafał Nowak, dr inż. Elżbieta Sperczyńska

sala A15; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni technologii wód przemysłowych i odpadowych prowadzi się prace związane z zagadnieniem oczyszczania i utylizacji odcieków powstających na składowiskach odpadów komunalnych. W pracowni możliwe jest: określenie składu fizyczno-chemicznego odcieków, chemiczne utlenienie związków refrakcyjnych zawartych w odciekach, neutralizacja i strącanie jonów metali ciężkich, podczyszczanie odcieków w procesie ultrafiltracji oraz w warstwie popiołów lotnych oraz biologiczne utlenianie azotu amonowego. W pracowni znajdują się między innymi: urządzenie do destylacji próbek Vapodest 20, moduł ultrafiltracyjny, modele biologicznych złóż tarczowych, stanowisko do prowadzenia procesu koagulacji, pH -metr zespolony, spektrofotometr oraz wagi laboratoryjne.

Pracownia metod instrumentalnych w chemii sanitarnej

Kierownik: dr inż. Agnieszka Popenda, dr inż. Elżbieta Sperczyńska

sala D12; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy instrumentalnej. Pracowania wyposażona jest m.in. w zestaw do oznaczania BZT5 metodą respirometryczną oraz spektrofotometr. W ramach zajęć prowadzone są analizy dotyczące obecności w różnych elementach środowiska wybranych związków nieorganicznych i organicznych. W wybranych próbkach środowiskowych oznacza się między innymi: fosforany metodą kolorymetryczną, tlen rozpuszczony metodą miareczkową Winklera, chlorki metodą argentometryczną i utlenialność w środowisku kwaśnym lub zasadowym, mineralne formy azotu metodą spektrofotometryczną, ChZT metodą dwuchromianową skróconą amerykańską oraz BZT5metodą respirometryczną, siarczany metodą nefelometryczną.

Pracownia chemii

Kierownik: dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz.

sala D10; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni Chemii sanitarnej prowadzone są badania zarówno z zakresu podstaw chemii ogólnej, metod analitycznych jak i podstawowe oznaczenia w zakresie analizy wody, takie jak: manganometryczne oznaczanie kwasu szczawiowego, wyznaczanie stopnia i stałej dysocjacji słabych elektrolitów, wyznaczanie stałej szybkości reakcji chemicznej, badanie własności fizyczno-chemicznych wody, wyznaczanie krzywej miareczkowania w układzie mocny kwas / mocna zasada, słaby kwas/mocna zasada i słaba zasada/mocny kwas, badanie zawartości dwutlenku węgla w wodzie. Pracownia wyposażona jest w stanowiska do miareczkowania: alkacymetrycznego; redoks; strąceniowego; kompleksometrycznego; pomiarów przewodnictwa; pomiarów pH; pomiarów spektrofotometrycznych.

Pracownia dyplomowa chromatografii gazowej

Kierownik: mgr Danuta Ściubidło

sala D13; ul. Dąbrowskiego 73

Działalność pracowni obejmuje prace związane z analizą jakościowo-ilościową mikrozanieczyszczeń (WWA, PCB) w próbkach środowiskowych oraz analiza ilościowa gazów fermentacyjnych (metan, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlen, wodór). Analizy wykonywane są z wykorzystaniem następujących zestawów: chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym GC-MS oraz chromatografu gazowego z detektorem cieplno-przewodnościowym TCD i wychwytu elektronowego ECD.

Pracownia analizy instrumentalnej

Kierownik: mgr Danuta Ściubidło

sala A27; ul. Dąbrowskiego 69

Działalność pracowni obejmuje prace związane z analizą jakościowo-ilościową metali oraz analizą ilościową zawartości węgla nieorganicznego (TNC), organicznego (TOC) i całkowitego (TC) w próbkach środowiskowych. Analiza metali prowadzona jest metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (AAS novAA 400 firmy Analytik Jena AG z kuwetą grafitową i autosamplerem oraz generatorem wodorków).Analiza zawartości węgla nieorganicznego polega na przeprowadzeniu węglanów i wodorowęglanów w środowisku kwaśnym do postaci dwutlenku węgla i oznaczeniu jego ilości metodą spektrofotometrii w podczerwieni. Analiza zawartości węgla całkowitego polega na pirolizie i utlenieniu próbki w strumieniu tlenu oraz oznaczeniu ilości powstałego dwutlenku węgla metodą spektrofotometrii w podczerwieni.

Pracownia technologii ścieków

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

sala D9, ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni technologii ścieków prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu technologii oczyszczania ścieków oraz prace badawcze dotyczące tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację oraz badań przedprojektowych oczyszczalni ścieków. Pracownia wyposażona jest m.in. w następujące stanowiska modelowe: model laboratoryjny do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, model laboratoryjny złoża zraszanego, modelowa instalacja do beztlenowego oczyszczania ścieków. Pracownia wyposażona jest w stanowiska i zestawy do oznaczania m.in.: ChZT, BZT5, mineralnych form azotu, fosforanów, kwasowości, zasadowości, pH, zagniwalności, lotnych kwasów tłuszczowych. W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco wzrosła ilość będących w eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków. Stwarza to potrzebę kształcenia kadry dysponującej aktualną wiedzą odnośnie technologii biologicznego usuwania związków organicznych oraz biogenów zawartych w ściekach. Zajęcia laboratoryjne z technologii oczyszczania ścieków obejmują: oznaczanie i usuwanie związków organicznych, wyznaczanie parametrów technicznych złóż biologicznych (tlenowych i beztlenowych), usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu metodami biologicznymi i chemicznymi, wyznaczanie parametrów technicznych osadu czynnego. Laboratorium posiada bazę do prowadzenia, w ramach badań własnych, statutowych oraz wykonywanych w ramach innych projektów badawczych oceny tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację (metodą osadu czynnego, metodą złóż biologicznych), badania przedprojektowe. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (zwłaszcza jej części biologicznej) oraz na opracowywanie nowych technologii. Aparatura specjalistyczna i urządzenia do prowadzenia badań: · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych złóż biologicznych, · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych osadu czynnego, · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych fermentacji metanowej ścieków, · stanowisko modelowe do wyznaczania zdolności urządzeń napowietrzających do wprowadzania tlenu do ścieków, · stanowisko modelowe do usuwania ze ścieków związków biogennych, · pH -metr zespolony, · spektrofotometr, · wagi laboratoryjne, · suszarka, · łaźnia wodna, · pompy perystaltyczne, · piec muflowy. Stanowiska analityczne do oznaczania: mineralnych form azotu, zasadowości, kwasowości, ChZT, BZT5, pH oraz innych niezbędnych do oceny efektywności oczyszczania ścieków.

Pracownia chemicznej stabilizacji odpadów organicznych

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

sala 40F, ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni chemicznej stabilizacji odpadów organicznych prowadzone są badania w ramach prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków oraz prace badawcze dotyczące innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków i stabilizacji odpadów organicznych. W szczególności prowadzone są badania wykorzystania w inżynierii środowiska zaawansowanych metod utleniania. Pracownia wyposażona jest w stanowiska modelowe do chemicznego utleniania ścieków oraz odpadów. Pracownia wyposażona jest w stanowiska i zestawy do oznaczania m.in.: ChZT, BZT5, mineralnych form azotu, fosforanów, kwasowości, zasadowości, pH, zagniwalności, lotnych kwasów tłuszczowych, zawiesin organicznych i mineralnych. W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco wzrosło zainteresowanie nowymi, efektywnymi technologiami oczyszczania ścieków oraz stabilizowania odpadów organicznych. Stwarza to potrzebę prowadzenia badań oraz kształcenia kadry dysponującej aktualną wiedzą odnośnie innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków oraz stabilizacji odpadów. Laboratorium posiada bazę do prowadzenia, w ramach badań własnych, statutowych oraz wykonywanych w ramach innych projektów badawczych oceny chemicznych technologii oczyszczania ścieków i stabilizowania osadów ściekowych, jak też do prowadzenia badań przedprojektowych. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z usuwaniem trudnych do usunięcia innymi metodami zanieczyszczeń ze ścieków oraz prowadzenie badań nowych technologii stabilizacji odpadów organicznych. Wyposażenie pracowni stanowią: · stanowisko modelowe do chemicznego usuwania zanieczyszczeń metodami strąceniowymi, · stanowisko modelowe do chemicznego usuwania zanieczyszczeń z wykorzystaniem zaawansowanych metod utleniania, Stanowiska analityczne do oznaczania: mineralnych form azotu, zasadowości, kwasowości, ChZT, BZT5, pH, zawiesia mineralne i organiczna oraz innych niezbędnych do oceny efektywności oczyszczania ścieków i stabilizacji odpadów.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl