Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Konferencje


XIII Konferencja Naukowa

MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

Pod patronatem Dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska

prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kacprzak

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję Naukową

„Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”,

która odbędzie się w dniach 04-06.12. 2017r. w Częstochowie

Tematyka konferencji obejmuje:

 • źródła mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku oraz ich zawartość w wodach, ściekach, osadach dennych, osadach ściekowych, glebach, odpadach, w powietrzu oraz w żywności,

 • występowanie „ emerging contaminants” (farmaceutyki, środki ochrony osobistej PCP-kosmetyki, środki dezynfekcyjne, konserwanty, retardanty ) oraz mikrozanieczyszczeń estrogenicznych EDC w środowisku,

 • toksyczność mikrozanieczyszczeń i ich oddziaływanie na organizmy,

 • analityka mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych i żywności,

 • przemiany, usuwanie i degradacja mikrozanieczyszczeń w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i dennych oraz w gazach i odpadach w procesach technologicznych jednostkowych i zintegrowanych.

 Streszczenia zgłoszonych prac będą opublikowane jako materiały konferencyjne Wydawnictwa P.Cz. Ponadto istnieje możliwość opublikowania artykułu w następujących czasopismach:

 • Desalination and Water Treatment (DWT) IF-1.631 lista A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt.). W tym przypadku autorzy wnoszą dodatkową opłatę w kwocie 120 Euro bezpośrednio do Redakcji czasopisma DWT po pozytywnych recenzjach i akceptacji artykułu.
  • Przed załączeniem artykułu do DWT konieczne jest wysłanie zgłoszenia na konferencję na adres organizatorów oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
  • Procedura załączania artykułu w systemie DWT będzie udostępniona uczestnikom konferencji. Instrukcja przygotowania artykułu do czasopisma Desalination and Water Treatment jest dostępna na stronie  http://www.deswater.com/instructions.php
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (IiOŚ),  czasopismo PAN -  lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 pkt.) - bez dodatkowej opłaty w języku polskim lub angielskim
 • Instal, miesięcznik -  lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 pkt.) - bez dodatkowej opłaty w języku polskim lub angielskim
 • Technologia wody, dwumiesięcznik -  lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt.) - bez dodatkowej opłaty w języku polskim
 • LAB Laboratoria Aparatura Badania – bez dodatkowej opłaty 

 

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz. - przewodnicząca
prof. Miriam Balaban
prof.  dr hab. inż. January Bień
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚw.
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz.
prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota
dr hab. Szymon Hoffman, prof. PCz.
prof. dr hab. Maria Łebkowska
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
dr hab. Agata Rosińska, prof.PCz.
dr hab. inż. Ewa Wiśniowska
dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł,  prof. PW.  

 

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

 

Ważne informacje

 1. tematów ze wskazaniem formy wystąpienia (referat/poster) oraz streszczeniem w języku polskim (1 str. A-4) oraz wskazaniem czasopisma: DWT, IiOŚ, Instal, LAB do 31.08.2017r.
 2. Pełne teksty do czasopism  do 31.10.2017 r.
 3. Opłata konferencyjna: wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem rozpoczęcia procedowania artykułu w systemie DWT oraz rezerwacji hotelu do 15.09.2017 r.

 Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 1700 zł. Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie i pełne wyżywienie (2 doby), kawę/herbatę podczas przerw, udział w obradach, koszty organizacyjne, przygotowanie i wydrukowanie materiałów konferencyjnych (streszczenia) oraz procedowanie artykułów przeznaczonych do druku w czasopiśmie Desalination and Water Treatment. Autorzy są zobowiązani do przygotowania artykułów zgodnie z wymaganiami czasopism (w przypadku czasopisma DWT prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność języka angielskiego).

Uwaga!

 1. Warunkiem opublikowania nadesłanych prac jest uczestnictwo w konferencji (jedna opłata konferencyjna – jeden artykuł w czasopiśmie)
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów organizacyjnych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

 

-> KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA <-

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz. tel. 34-32-50-919
dr inż. Agnieszka Popenda, tel. 34-32-50-909
Bogusława Grzybek, tel. 34-32-50-496
Marek Makuła, tel. 34-32-50-364

 

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma

LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania

http://www.lab.media.pl;

http://www.labportal.pl/

Lab logo

Patronat prasy fachowej: http://informacjainstal.com.pl/

logo Instal 

Patronat prasy branżowej: http://technologia-wody.com/tw

logo technologia wody

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Marek Makuła
Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69,
42-200 CZĘSTOCHOWA

e-mail: makulam@is.pcz.czest.pl , tel. 34 32 50 364

 

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnego adresu i numeru NIP instytucji, na którą będzie wystawiana faktura.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

Politechnika Częstochowska
nr konta 51 1750 1211 0000 0000 0521 7652
z dopiskiem „Konferencja MIKRO-publikacje”

 

OFERTA DLA FIRM

Istnieje możliwość zaprezentowania firmy w formie 15-minutowego wystąpienia promocyjnego w cenie 700 zł.

budynek prz ul Dabrowskiego

 


 

 

13th Scientific Conference on

MICROCONTAMINANTS IN HUMAN ENVIRONMENT
December 4-6, 2017, Czestochowa, Poland

Under the auspice of the Dean of
Faculty of Infrastructure and Environment


Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak


Organized by the Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology,
Faculty of Infrastructure and Environment,
Czestochowa University of Technology

  Conference topics:

 • Sources of organic and inorganic microcontaminations in the environment and their content in water, wastewater, sewage sludges, sediments, soils, wastes, air and food

 • The presence and determination of emerging contaminants (pharmaceutics, personal care products-cosmetics, disinfection agents, preservatives, retardants and estrogenic microcontaminants in the environment

 • Toxicity of micropollutants and their impact on organisms

 • Analytics of micropollutants in environmental samples and food

 • Fates, removal and degradation of microcontaminants in water, wastewater, sewage sludges and sediments as well as in gases and wastes in technological unit and integrated processes

All abstracts (lectures and posters) will be published in the Conference Proceedings, edited by Czestochowa University of Technology Publishers.

Full manuscripts can be submitted after the conference to the following journals:

 

 1. Desalination and Water Treatment (DWT) (IF 1.631, listed in the JCR Journal Citation Report and Polish Ministry of Science and Higher Education Index (20 points-list A).

 • Authors of selected manuscripts will be invited to submit their full paper to Desalination and Water Treatment. Manuscripts submitted to DWT will undergo the journal's review process, and if accepted, authors will be charged a publication fee of Euro 120.

 • Before submitting a manuscript to the DWT, conference applications need to be received by the Organizing Committee and all conference fees need to be paid.

 1. Engineering and Environmental Protection (Polish Academy of Science and Polish Ministry of Science and Higher Education (9 points-list B) - without additional fee

 1. LAB – Laboratory Aparathus Research (Laboratoria Aparatura Badania) - without additional fee

Important dates and deadlines:

Application of topics with indicating form of presentation (oral or poster) and abstract

submission of oral and poster presentations (one–page A-4) and indicating the journal:

DWT, EEP or LAB 31.08.2017

Full text (English or Polish) submission 31.10.2017

Final application and payment of conference fee are required in order to start

article procedure in the system of DWT as well in order to make hotel reservation 15.09.2017

 

The Conference fee of Euro 450 includes accommodations, conference materials (abstract book), and food (2 days, including coffee/tea breaks).

Attention!

 • Participation at the conference is required for proposed manuscript to be considered for publication (one conference fee - one manuscript).

 • The organizers reserve the right to cover organizing costs in case of resignation of the participant. Fees are non-refundable

 

Scientific Committee:


Dr hab. ing. Maria Włodarczyk-Makuła, Associate Prof. – Chair
Prof. Miriam Balaban, Prof. dr hab. ing. January Bień, Prof. dr hab. ing. Michał Bodzek,
Dr hab. Lidia Dąbek, Associate prof., Dr hab. ing. Lidia Dąbrowska, Associate prof.,
Prof. dr hab. ing. Elżbieta Grabińska-Sota, Dr hab. Szymon Hoffman, Associate prof.,
Prof. dr hab. Maria Łebkowska, Prof. dr hab. ing. Czesława Rosik-Dulewska,
Dr hab. Agata Rosińska, Prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Associate prof., Dr hab. ing. Ewa Wisniowska,
Dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł, Associate prof.

 

Organizing Committee:

Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, Associate Prof. (+48-343-250-919)

Dr inż. Agnieszka Popenda (+48-343-250-909)

Bogusława Grzybek

Marek Makuła

Conference media partner:

LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania http://www.lab.media.pl; http://www.labportal.pl/

 

 

Please send all correspondence to the Conference office:

Marek Makuła

Dept. of Chemistry, Water and Wastewater Technol., Faculty of Infrastructure and Environment,

Czestochowa University of Technology, 69 Dabrowskiego Str, 42-200 Czestochowa, Poland

e-mail: makulam@is.pcz.czest.pl

 

Please indicate address and identifying number of the institution (NIP) that requires the invoice.

Make fee payments to the following bank account:

Czestochowa University of Technology, 69 Dabrowskiego Str., 42-200 Czestochowa, Poland

Account No: 51 1750 1211 0000 0000 0521 7652

Ref: „Konferencja MIKRO-publikacje”


 

 

 

konf_2014

konf_2013

konf_2011

XII Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2014 r.

XI Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2013 r.

X Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2011 r.

konf_2009

konf_2005

konf_2004

IX Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2009 r.

VIII Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2005 r.

VII Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2004 r.

konf_2003

konf_2002

konf_2001

VI Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2003 r.

V Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2002 r.

IV Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
2001 r.

konf_200

konf_1999

konf_1998

III Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku w świetle 
przepisów Unii Europejskiej”
2000 r.

II Konferencja Naukowa
„Mikrozanieczyszczenia
w środowisku człowieka”
1999 r.

I Konferencja Naukowa
„Uzdatnianie, odnowa
i ochrona wód”
1998 r.

 

 

 

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl